Industri og samferdsel

Samferdsel

Samferdsel er et av våre kjerneprodukter, og vi bygger alt fra små landeveger og enkle gang- og sykkelstier til tungt trafikkerte flerfelts motorveger.

Vår erfarne og kompetente vegdivisjon leverer blant annet disse tjenestene: boring, sprenging, veifundamentering, masseflytting, grøfter, kummer, rør, komplettering og grunnforsterkning.

Flyplass

Flyplass - Værnes

For Avinor har vi på Værnes flyplass nettopp avsluttet prosjektet med å forlenge rullebanen. Diverse anleggsarbeider, el-tekniske hjelpearbeider, VA, kummer, betong ogstøttemurer var blant fagene som var involvert.

Arbeidet var utfordrende og krevde ekstra i form av  sikkerhetsstiltak, planlegging og tidsbruk, men ble ferdigsstilt etter avtale og til oppdragsgivers tilfredsstillelse.
 

Jernbane

Teknobygg er for mange først og fremst kjent som en vegentreprenør, men med lang erfaring fra jernbanearbeid har vi også utstyr og kompetanse til å ta på oss utfordrende baneprosjekter.

Teknobygg tilbyr
- Hovedsikkerhetsvakter
- Ledere for el-sikkerhet
- Banemøntører (fagarbeidere)
- 15 mann med spesialkompetanse
- 90 % av ansatte i Teknobygg har godkjent kurs for arbeid hos Jernbaneverket

Maskiner med brukstillatelse for jernbaneverket
- 2 stk. skinnegående gravemaskiner
- Skinnegående hengere
- Komprimeringsutstyr for sporarbeider
- Div. robelutstyr